Om Ullerslev

Om Ullerslev

Mindre end tyve km fra Odenses pulserende byliv forenes skove, marker og vild natur med hyggelige villaveje, små vænger og trygge stisystemer, der skaber rammen om Nyborg Kommunes næststørste by, Ullerslev. 

 

I Ullerslev er der hilsepligt, siger man, og fællesskabet blandt de ca. 2600 indbyggere bygger på et rigt idræts- og kulturliv, tilsat lidt ægte fynsk charme.

 

Byens centrale placering på Østfyn, gør Ullerslev til ideel pendlerby, uanset om man har bil eller anvender offentlig transport. 

 

En by i udvikling

 

Ullerslev rummer flere kulturhistoriske og identitetsbærende bygninger. Byens kendetegn er kirketårnet på bakken, men også mejeriets karakteristiske skorsten vidner om Ullerslevs historie og udvikling som fynsk produktionsby.

 

Ullerslev består primært af villakvarterer, hvor arkitektur og hustyper afspejler skiftende tiders tendenser. Her er noget for alle målgrupper og behov – fx seniorvenlige rækkehuse eller villaer med plads til den store familie. Kommunen udbyder løbende grunde til salg, så der er også gode muligheder for nybyg. 

 

Landsbyerne

Ullerslev er omgivet af idylliske landsbyer. På kortet kan du se hvilke byer der omgiver Ullerslev og her kan du finde links til at læse mere om den enkelte. 

Naturskønne oplevelser

Ullerslev er rig på naturoplevelser. Gå en tur eller tag cyklen, og oplev et varieret landskab i særklasse. I Bondemosen, Ullerslevs store eng og moseområde, finder du græssende højlandskvæg og et rigt fugleliv, der skaber botanisk særpræg.Den smukke Kaliffenlund 

”Rundt om mosen” er blot en af byens mange cykelruter, hvor du undervejs også kan tage et hvil og nyde omgivelserne fra de opsatte bænke. 

Kaliffenlundens smukke område huser byens spejdere, rideskolen, hundetræningsklubben og lystfiskerklubben. Kaliffenlunden er endnu et skønt grønt område med skov og marker, der anvendes af byens borgere til vandre-, løbe- og cykelruter.  


Læs mere om Nyborg som bæredygtig kommune HER

Dinestrup strand

Blot 10 km uden for Ullerslev, finder du perlen Dinestrup Strand.

 

ULLERSLEV SOGN

Fra sogn til centerby

Ullerslev Sogn består af byen Ullerslev og de omkringliggende jorder. Sognet ligger omkranset af nabosognene Flødstrup, Aunslev, Skellerup, Rønninge, Birkende og Rynkeby. Ullerslev Sogns historie har igennem århundreder været nært knyttet til nabosognet Flødstrup. 11500-tallet delte de to sogne en fælles præst. Ullerslev var annekssogn til Flødstrup, hvilket betød, at de to sognes fælles præst var bosiddende Flødstrup. Fra 1841 til 1937 udgjorde de to sogne en fælles sognekommune. Ullerslev Sogn er et landsogn, der med tiden har udviklet sig til centerby for dets opland.

Gemt under mulden

ULLersLevs Sogns fjerne fortid er ikke tydeligt aflæselig i landskabet. 11600- og 1800-tallets præsteindberetninger måtte ULLersLevs præster melde intet at berette, når spørgsmål faldt på tilstedeværelsen af gravhøje. Det samme er tilfældet i dag, hvor der stadig ikke er registreret en eneste gravhøj i sognet.

Det betyder dog ikke, at fortiden ikke er der, nærmere tværtimod. Der er gennem tiden dukket mange interessante fund frem fra ULLersLevs muld. Især er der fundet mange såkaldte depotfund. Det vil sige genstande, der er nedgravet af vores forfædre, enten for at beskytte dem mod fjender eller som offergaver.

Et af disse fund blev gjort i 2021, hvor to detektorførere fandt en samling bronzealdersmykker på en mark nord for byen. Smykkerne var revet i stykker af Landbrugsmaskiner, men man kan tydeligt se, at de har tilhørt en fornem kvinde.

Oppe under loftet

Ullerslev Kirke er opført i den tidlige middelalder. Kirken er rigt dekoreret med kalkmalerier. Et af de mest markante malerier forestiller korsfæstelsen, men Ullerslev Kirke rummer også mange rosetter, andre geometriske mønstre, naturelementer og smukke farvelagte bånd langs hvælvingerne.

12 af Ullerslev Kirkes kalkmalerier menes at være udført af en maler, eller en gruppe af malere, som går under navnet “Træsko­ maleren”. I Ullerslev findes der også mange tekststykker, og sågar også en skreven signatur: “Dette er fuldendt i 1485 af malerne Christian Petersen og Peter Lauritsen”.
Denne signatur er første gang, man har kunne forbinde “Træskomaleren” med navngivne personer. Tilstedeværelsen af to navne kan antyde, at “Træskomaleren” ikke var en enkeltperson, men at der derimod var tale om et værksted.

Landsbyen

Første gang Ullerslev omtales er i 1320. Her betegnes byen Ulwersleff, hvilket formentligt skal forstås som “Ulvars arvegods”.

I middelalderen ejede kronen, kirken eller de katolske klostre langt de fleste af Ullerslevs gårde. Både Sorø, Maribo og Skt. Hans Kloster i Odense ejede gårde i byen, men efter reformationen overgik kirkens og klostrenes gårde til kronen, og Christian d. 3. blev derved ejer af størstedelen af Ullerslevs daværende 28 gårde.

I løbet af 1600- og 1700-tallet begyndte de lokale herregårde at opkøbe kronens gårde, og fra da af blev det den nærliggende herregård, Skovsbo, der havde flest gårde i byen.

11794 gennemgik Ullerslev udskiftningen, og i den forbindelse flyttede 20 af byens daværende 24 gårde ud til deres nye marker rundt om byen. Ullerslev by bestod derefter af de fire tilbageværende gårde og en større samling huse.

Landevejsbyen

13 . december 1793 udstedte Christian d. 7. en forordning, der for alvor kom til at sætte sit præg på ULLersLevs udvikling. Kongen ville have de danske provinser forbundet med hovedveje, og en af disse skulle gå fra Nyborg tilMiddelfart, med Ullerslev på den planlagte rute.

11820 kunne den nye hovedlandevej gennem Ullerslev tages i brug, og dens betydning for byen blev hurtig tydelig.

Ullerslev gik fra at være en traditionel landsby, stort set udelukkende bestående af gårde, til i løbet af få år at bestå af næsten tre gange så mange huse, som gårde. Flere og flere flyttede til Ullerslev, og i løbet af et halvt århundrede blev byens indbyggertal mere end fordoblet.

Den tidligere landsby havde, med hoved­ landevejens anlæggelse, udviklet sig til en landevej s by.

Ildens bytte

Kort tid efter Landevejens anlæggelse blev Ullerslev ramt at en katastrofe. Ildebrand har gennem alle tider, især mens alle tage var Lavet af strå, været lokalsamfundenes store frygt.

11833 opstod der brand i en af byens gårde. Branden faldt desværre sammen med en uheldig vind, så ilden spredtes hurtigt til bymidten. 16 af ULLerslevs stråtækte, bindingsværksbyggede ejendomme blev flammernes bytte, og 76 mennesker mistede deres hjem. Ilden tog ikke blot huse, men også ejendele, tøj og værktøj. Sognepræsten bad derfor resten af Fyn om hjælp. Gaverne kom fra nær og fjern og bestod af alt fra penge til sengelinned, brød og ærter.

Ved genopførelsen blev det bestemt, at hver tredje hus på de små grunde på hovedvejens nordside skulle Ligge tilbagetrukket for at mindske brandfaren. De fleste af disse huse blev nedrevet i forbindelse med en vejudvidelse i 1960’erne.

Med eget stop på linjen

11865 etableredes Dronning Louises Jernbane mellem Nyborg og Middelfart. Jernbanens navn kommer sig af, at banen blev indviet til dronningens ære på Hendes Majestæts fødselsdag 7. september. Toget gjorde holdt ved otte fynske stationer, heriblandt Ullerslev.

Ullerslev Station blev anlagt et stykke udenfor byen. Stationen fik foruden ventesale, kontor og postekspedition, også en 1. sals bolig til stationsforstanderen.

Rejsende og handlende fandt hurtigt glæden ved at benytte stationen, og Ullerslev blev et sted, hvor diligencen fra de fynske købstæder gjorde holdt, så passagererne kunne komme videre med jernbanen.

11973 blev Ullerslev station omdannet til “trinbræt”. Man kunne fortsat tage toget til og fra byen, men udgifterne blev mindre, da man behøvede færre folk. Stationsbygningen blev nedrevet i 1975, mens trinbrættet i Ullerslev forsatte frem til 1979.

Stationsbyen

Jernbanen blev startskuddet til dannelsen af en ny bydel, Ullerslev stationsby. Allerede løbet
af de 
første år opstod der omkring stationen en Lille bebyggelse, hvis kerne var et mejeri syd for banen og en kro nordfor. Senere fulgte blandt andet en maskinfabrik og en savmølle.

Stationsbyen tiltrak også en del håndværkere, en købmand og en slagter. Snart blev der opført en realskole, og byen fik egen læge såvel som dyrlæge.

Efterhånden bosatte flere og flere sig området omkring stationen. Efter 2. verdenskrig begyndte bydelen for alvor at vokse, og løbet af 1950erne voksede stationsbyen sig efter­ hånden så stor, at den nærmede sig den gamle landsby ved landevejen. slutningen af 1960’erne var de to bydele næsten vokset helt sammen.

dag er de to bydele bundet sammen af et nyt centrum med skole og Kultur- og Fritidscenter omgivet af beboelseskvarterer.

Et lokalt center

Ullerslev Station blev anlagt et stykke fra Landsbyen. Netop derfor fik jernbanen også meget stor betydning for byens udvikling fremadrettet. Med anlæggelsen af jernbanen blev Ullerslev et naturligt samlingspunkt i forhold til den fynske Lokaltrafik. Den tidligere landsby og landevejsby blev nu, i endnu større grad end tidligere, et sted hvor folk søgte hen, når de, eller deres varer, skulle ud i landet.

Ved kommunalreformen i 1970 blev
Ullerslev sammenlagt med Skellerup, Ellinge og FLødstrup. Det blev Ullerslev, der lagde navn til den nye kommune, og det var her, at kommunens centrale funktioner blev samlet. Denne nye Ullerslev Kommune blev i 2007, sammen med Ørbæk, indlemmet i Nyborg Kommune.

Ullerslev er i dag den næststørste by i Nyborg Kommune, og byen spiller stadig en central rolle som centerby for dens opland og lokal­ område.

Bygget til erhverv

En enkelt ejendom, Hindemaevej 69, rummer en stor del af Ullerslevs erhvervshistorie. Kort efter jernbanens anlæggelse blev den opført med et Langt toetagers forhus i historicistisk stil. Her drev konsul Kruuse fra Nyborg i en periode købmandshandel, men fra 1880 blev ejendommen i stedet ramme om et privat me­ jeri. Blot otte år senere blev mejeriet opkøbt af lokale bønder, som oprettede et andelsmejeri.

Da andelsmejeriet i 1928 flyttede til en ny adresse i Vestergade, blev ejendommen en kort periode anvendt som lager.

11934 blev bygningen overtaget af Hans Peter Hansen, som her etablerede Ullerslev Bryggeri. Frem til 1965 stod “Peter Brygger” for fremstil­ ling af lyst og mørkt hvidtøl, ofte leveret i form af “stakit-øl” i 5-Liters flasker. Efter bryggeri­ ets Lukning i 1965 blev udlængerne nedrevet,

og hovedbygningen blev i midten af 1980’erne ombygget til 11 boliger.

 

Historien om den gamle stationsby

7. september 1865 blev jernbanen over Fyn, officielt indviet af kongeparret Christian IX og Dronning Louise. I anledning af den store begivenhed, var i byen Ullerslev, opstillet æresport med ordet ’velkommen’. Toget stoppede toget et par minutter, mens forpagter Friis fra Juelsberg Gods holdt tale, hvorefter det fortsatte sin videre færd over Fyn. 

 

 

Ullerslev Station lå i begyndelsen øde. Vestergade, der i dag løber parallelt med banen, var en sandvej med dybe hjulspor og fem huse. Mod syd lå herregården Hindemae og mod nord landsbyen Ullerslev. Åbningen af stationen trak dog hurtigt virksomheder til. På sydsiden skød et mejeri op, på nordsiden en gæstgivergård og ved siden af den, en skomager og en dyrlæge. Også et teglværk, der sidenhen blev til et større savværk kom til. 

 

 

Ullerslev Station var i mange år en station af 1. grad. Det betød at alle toge stoppede her, og at det var denne station oplandet benyttede. Men fra århundredskiftet faldt aktiviteten, da Kerteminde fik oprettet egen jernbaneforbindelse til Odense (1900).

Trods dette, udviklede stationsbyen sig stadig. Der kom lægebolig, købmand, slagter, snedker, maler, mekaniker, håndværkere og vognmænd til, og selv Landmandsbanken fik til huse. I 1952 var gl. Ullerslev og Ullerslev stationsby vokset sammen.

Stationen blev endeligt nedlagt 22. maj 1977, da de lokale tog imellem Nyborg og Odense ophørte.